POLITYKA PRYWATNOŚCI HOTELU „OLIVIA HOTEL MEDICAL SPA”, serwisu https://oliviaspa.pl/

oraz

POLITYKA COOKIES

 

 1. Informacja Ogólna: Spółka WOJT-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że: od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczęła obowiązywanie na terenie Polski Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L 119, 1) wraz ze sprostowaniem do przedmiotowego Rozporządzenia z dnia Dz.U.UE L z dnia 23 maja 2018 r.(U.UE.L.2018.127.2)– dalej zwane RODO, a także doszło do uchwalenia Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 r., poz 1000, (dalej zwana UODO) (wszystkie akty prawne zwane dalej są „Akty prawne”). Z tego powodu zachodzi konieczność zmiany przedmiotowej Polityki Prywatności w celu dostosowania do zmiany ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Polityka prywatności: Przedmiotowa polityka prywatności dotyczy przedsiębiorstwa Spółki Wojt-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Hotelu Olivia Hotel Medical Spa, serwisu www.oliviaspa.pl, oraz polityki cookies na stronie www.oliviaspa.pl.
 3. Operator Serwisu www.Oliviaspa.pl i Administrator Danych Osobowych; Operatorem Serwisu oliviaspa.pl oraz Administratorem Danych Osobowych dla Państwa danych osobowych podanych dobrowolnie Spółce Wojt-Bud Sp. z o.o.w Krakowie, Hotelu Olivia Day Spa w Skomielnej Czarnej oraz w serwisie pod adresem www.oliviaspa.pl jest: Spółką pod firmą WOJT-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-348 Kraków, ulica Chmieleniec nr 2B lok. LU 7), REGON 356270169, NIP 9451941198, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015967 (dalej zwana Administratorem, ADO).
  • ADO na podstawie w/w aktów prawnych zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania Państwa prawa do prywatności zarówno na płaszczyźnie wirtualnej rzeczywistości (Internetu), jak i w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania i fizycznego zabezpieczenia Państwa danych już zebranych (przed ujawnieniem lub dostępem bez stosownego zezwolenia), a także do zapewnienia Państwu wpływu na proces przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych.
  • ADO oświadcza, przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Aktami Prawnymi, w tym prawidłowo realizując swoje obowiązki wobec osób, których dane dotyczą.

 1. Inspektor Danych Osobowych. Nad legalnością, prawidłowością i zasadnością przetwarzaniem danych osobowych sprawuje nadzór powołany przez Administratora Inspektor Danych Osobowych (dalej zwany IOD). W sytuacji jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wzbudzających Państwa wątpliwości, możliwy jest kontakt z IOD w drodze elektronicznej, poprzez e-mail: iod@oliviaspa.pl, lub pisemnie, na adres Administratora Danych Osobowych: WOJT-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-348 Kraków, ulica Chmieleniec nr 2B lok. LU 7)
  • Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe są gromadzone w sposób zgodny z prawem i zapewniający Państwu kontrolę procesu ich przetwarzania:
 2. w trakcie przebiegu postępowania mającego na celu zawarcie umowy, za Państwa zgodą
 3. w trakcie postępowania rezerwacyjnego przy pomocy strony oliwiaspa.pl, za Państwa zgodą
 4. w trakcie postępowania rezerwacyjnego prowadzonego przez partnerów ADO (portale turystyczne), pod warunkiem uzyskania na to Państwa zgody;
 5. Administrator oświadcza, ze Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO i serwis tylko i wyłącznie w następujących celach:
 6. Rezerwacji i obsługi zapytań przez formularz, wykonania umowy, realizacji usług; podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
 7. Możliwego świadczenia usług marketingu i usługi newslettera, systemu komentarzy, forum internetowego, rozmów typu chat online, prezentacji oferty lub informacji; podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a) RODO (osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych)
 8. W celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji należności; podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora)
 9. Możliwego tworzenia statystyk, zestawień i wykazów, przewidzianych i wymaganych przepisami prawa; archiwów, w celach dowodowych i analitycznych, a także w celach wykorzystywania przy administrowaniu stroną internetową; podstawa prawna:

–  art. 6 ust. 1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)

 1. Związanych ze świadczeniem usług medycznych, gastronomicznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, Spa/Welness, wypoczynkowych i kosmetologicznych, badań, świadczeń leczniczych, sportowych

gdzie konieczne jest podanie stanu zdrowia, celem właściwego i bezpiecznego świadczenia usług przez ADO, a także związanych z wykonywaniem usług dofinansowanych przez podmioty publiczne; podstawa prawna:

– art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.( osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;)

– art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3)

– art. 9 ust. 2 lit. i) RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;)

 1. Stosowanie plików cookies; podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 2. Pozyskiwanie danych: Pozostawiają Państwo swoje dane osobowe w przedsiębiorstwie ADO lub na stronie jego serwisu dobrowolnie lub przez dobrowolne wprowadzone w formularzach ADO dane (dane te później zostaną umieszczone w systemach informatycznych ADO), a także przez zapisywanie w Państwa urządzeniach końcowych plików cookie.

 1. Ochrona danych: ADO chroni pozyskane dane m.in. w następujących sposób:
 1. Miejsca logowania i wprowadzania chroni certyfikat SSL
 2. Hasła administracyjne są okresowo zmieniane
 3. Wykonywane są okresowe kopie bezpieczeństwa
 4. Wykonywane jest regularna aktualizacja oprogramowania do przetwarzanie danych
 1. Firma prowadząca hosting:

Techniczne prowadzenie serwisu ADO: www.oliviaspa.pl wykonywane jest przez: HOME PL S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej nr 4, 70-653 Szczecin. Serwis ADO prowadzony jest na serwerze firmy hostingowej home.pl.

 • ADO podaje dane firmy hostingowej: pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 852-21-03-252, KRS 0000431335, REGON 811158242, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w kwocie 1.233.400 złotych w całości opłacony.
 • Firma hostingowa publikuje pod adresem https://home.pl/hosting/ dane dotyczące ochrony prywatności.
 • ADO informuje, że firma hostingowa stosuje zasady bezpieczeństwa mające uchronić dane przed ich utratą, środki ochrony przeciwpożarowej w miejscy przetwarzania danych, środki zapobiegające spadkowi napięcia w sieci elektrycznej oraz chroniące infrastrukturę techniczną przed awariami zasilania, środki fizycznej ochrony miejsc w jakich dane osobowe są przetwarzane, środki zapewniające właściwe warunki pracy infrastrukturze przetwarzającej dane (temperatura, wilgotność powietrza, zapylenie itp.), chroni dostęp do infrastruktury przetwarzającej dane osobowe (hasła, bezpieczeństwo IT, regularne szkolenia dla pracowników it), posiada Inspektora Ochrony Danych
 • ADO informuje, że firma hostingowa stosuje logi do analizowania pracy systemu informatycznego, w postaci chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego serwera (logi do serwera) . Gromadzone sa następujące informacje:
  • Czas dokonania zdarzenia – data i godzina nadejścia zapytania oraz czas wysłania odpowiedzi
  • Rodzaj zdarzenia i kwalifikacja zdarzenia, np. ostrzeżenie, błąd,
  • Tekstowy opis zdarzenia,
  • Nazwa użytkownika wraz z adresem IP (nazwa stacji klienta lokalizowana przez protokół http, przeglądarka)
  • Dane o pobieranych plikach.
  • Adresy zasobów wymagane przez użytkownika
  • adres URL stron tzw; refer link
  • strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje diagnostyczne mające związek z zamawianiem usług przez Państwo przy pomocy strony ADO
  • informacje mające związek z obsługą poczty wychodzącej i przychodzącej do ADO

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
  • ADO stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie, jednakże takie przetwarzanie danych osobowych nie wywołuje wobec osoby żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływa na jej sytuację. ADO oświadcza, że na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania: nie przetwarza danych, które określić można sensytywnymi, przetwarza dane już poddane pseudonimizacji lub już zagregowane, a ponadto w sytuacji niemożności skorzystania z danych poddanych pseudonimizacji lub zagregowanych, ADO przetwarza typowe dane jak e-mail czy też pliki cookies lib numer IP.
  • Profilowanie służy wyłącznie do ustalania Państwa preferencji/upodobań/zainteresowań, którzy korzystają z naszych usług i strony www, a także w celach marketingowych, tj. zsynchronizowania przedmiotowych preferencji z ofertą ADO dla Państwa.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas który jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, w jakim zostały zebrane. Po osiągnięciu granicy tego czasu, Państwa dane zostaną usunięte.
  • ADO oświadcza, że przetwarzać będzie Państwa dane osobowe przez okres:
 1. a) trwania umowy w celu zawarcia i wykonania umowy;
 1. okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy (wynikający z prawa cywilnego tj 3, 6 lub 10 lat)
 2. okres przedawniania wynikający z prawa podatkowego/karnoskarbowego i karnego
 3. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub osiągnięcia celu przetwarzania, czasu wniesienia sprzeciwu, zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych..
  • Po każdym z w/w okresów ustala się dodatkowy rok, konieczny jako okres techniczny niezbędny w przypadku opóźnionego zgłoszenia roszczenia, żądania itp. przez osoby uprawnione.

 1. Wykorzystanie formularzy na stronie www ADO, logów
  • Strona www ADO pobiera dane osobowe podane dobrowolnie przez Państwa, o ile zostaną one udostępnione.
  • ADO informuje, że strona www ADO może przechowywać i zbierać informacje o istotnych warunkach technicznych połączenia ze stroną www ADO, a także wiązać adres e-mail z treścią wypełnionego formularza.. Ponadto zachowanie użytkownika na stronie www ADO może być wykorzystywane do zarządzania stroną www ADO poprzez ich logowanie.
  • Dane z formularzy są wykorzystywane do prowadzenia strony www Ado, do wykonywania umów zawartych z Państwem oraz prowadzenia serwisu reklamacyjnego a także kontaktu handlowego z Państwem i obsługi Państwa zapytań.
 2. Uprawnienia osób, których dane osobowe są zbierane.
  • Rozporządzenie RODO przyznaje osobie, której dane są zbierane, następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15)
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16)
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17)
 4. Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19)
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20)
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art 21)
 7. Prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77),
 9. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (art. 6 w zw. z art. 13)
 10. Prawo otrzymania kopii danych (art. 15)
 11. Prawo do otrzymania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane osobowe przetwarzano (art. 34)
  • Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie musi być zawsze dobrowolna. Podanie określonych danych jest niezbędne do prawidłowego wykonywania przez ADO obowiązków publicznoprawnych oraz umownych w stosunku do Państwa. Zgody powyższe w imieniu dziecka do lat 16 wyrażają lub aprobują osoby sprawujące władze rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
  • Zgodnie z RODO uprawnienia te mogą zostać ograniczone, w związku czym Administrator może odmówić Państwu ich wykonania w stosunku do wybranych czynności przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (interes publiczny lub uzasadnione cele ADO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jednakże ADO może dalej przetwarzać te danych osobowych, jeżeli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Niezależnie od sytuacji zawsze przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
  • Administrator informuje, że:
 1. a) przysługuje Państwu także uprawnienie do żądania informacji na temat Państwa danych osobowych, jakimi Administrator dysponuje, to jest ich rodzaju i celu w jakim są przetwarzane;
 2. b) realizacja wyżej opisanych uprawnień może nastąpić poprzez:

– kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Administratora poprzez e-mail; iod@oliviaspa.pl.

– przesłanie korespondencji na adres ADO.

 1. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w niektórych sytuacjach w razie potrzeby przez podwykonawców (procesorów), którzy świadczą usługi na rzecz Administratora przy realizacji usług/zamówień/umów na Państwa rzecz, realizowania obowiązków ciążących na Administratorze oraz przy przetwarzaniu danych.

 • Państwa dane osobowe przekazujemy:
 1. Firmie obsługującej księgowo ADO – Proximus Sp. z o.o. w Krakowie
 2. Firmie zajmującej się digitalizacją do formy cyfrowej dowodów księgowych, rachunków, faktur i wszelkich innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ADO i jego klientów/kooperantów/kontrahentów – Active Text Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 27/5, 30-619
 3. Firmie hostującej emaile i dostarczającej przestrzeń serwerową dla ADO – HOME PL S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej nr 4, 70-653 Szczecin
 4. Firmie ubezpieczeniowej
 5. Firmie prawniczej
 6. Firmie obsługującej szybkie płatności lub płatności w ogólności oraz bankom
 7. Firmom kurierskim i polskim oraz zagranicznym operatorom pocztowym
 8. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty email.
 9. organom administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjom państwowym
 10. Firmom obsługującym rozwiązania informatyczne na stronie ADO – takim jak komentarze, strony polecające, chaty, korespondencję itp., a także firmom organizującym promocję ADO
 11. upoważnionym pracownikom i współpracownikom, realizującym działania ADO nakierowane na obsługę klienta oraz strony www ADO.
  • Administrator Danych osobowych informuje, że na podstawie mającej oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz decyzji właściwego organu państwowego może dojść do przekazania Państwa danych na rzecz innych podmiotów lub organów.
  • Państwa dane osobowe ADO przetwarzał będzie nie dłużej niż wynika z właściwych przepisów prawa.

 1. Polityka cookies oraz informacja o technologiach śledzących. Strona ADO oliviaspa.pl wykorzystuje pliki cookies. Pierwsza wizyta na stronie internetowej Administratora wiąże się z zaznajomieniem się z informacją dotyczącą plików cookies. Mogą Państwo wyrazić zgodę na użycie przez stronę plików cookies. Mają Państwo jednak także możliwość zmiany ustawień plików cookies, wykorzystując swoje urządzenie, dzięki któremu odwiedzacie Państwo stronę Administratora, lub narzędzia przeglądarki internetowej, z której korzystacie.
  • DEFINICJE: Serwis– serwis internetowy – adres oliviaspa.pl; Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe kooperujących z ADO partnerów, zleceniobiorców oraz usługodawców; Administrator (ADO)- firma Wojt-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność pod adresem: ul. Chmieleniec 2B/LU7, Kraków 30-384, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9451941198, o nadanym numerze REGON: 356270169, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000015967, która świadczy Użytkownikowi (klientowi) usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony www oraz która przechowuje i posiada dostęp do informacji w urządzeniach klienta; Użytkownik – to osoba fizyczna, na rzecz  której ADO świadczy usługi drogą elektroniczna z wykorzystaniem Serwisu; Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, które wykorzystuje Użytkownik by uzyskać akces do strony www (serwisu); mogą to być komputery, smartfony, tablety oraz inne urządzenia elektroniczne.; Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe (posiadające formę plików) umieszczane na Urządzeniu Klienta (Użytkownika), które odczytywać może system informatyczny strony www ADO lub Serwisy zewnętrzne.
  • Wśród plików cookies mogą występować dwa rodzaje: Cookies wewnętrzne to pliki które znajdują się (za zapisywane) a następnie dekodowane i wykorzystywane na Urządzeniu Użytkownika przez narzędzia teleinformatyczne strony www (Serwisu) Cookies zewnętrzneznajdują się (za zapisywane) a następnie dekodowane i wykorzystywane na Urządzeniu Użytkownika przez narzędzia teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Pliki Cookies o nazwie „sesyjne” są zapisywane i dekodowane z Urządzenia Użytkownika przez stron www ADO lub/i Serwisy zewnętrzne. Czas pracy nad plikami to czas jednego ciągu czasu pracy Użytkownika Urządzenia. Zakończenie czasu pracy Urządzenia powoduje skasowanie plików cookies sesyjnych z Urządzenia Użytkownika. Pliki „cookies trwałe” oznaczają pliki, które znalazły się i są odczytywane przez Użytkownika na jego Urządzeniu, zaś umieszczone zostały przez stronę www ADO albo przez Serwisy zewnętrzne, które istnieją do czasu ich usunięcia. Proces usunięcia jest ręczny, albowiem pliki cookies trwałe nie są poddane procesowi automatycznego ich usunięcia, gdy kończy się czas pracy Użytkownika na jego Urządzeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Użytkownik dokonał ustawienia Urządzenia w ten sposób, że w/w pliki cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu pracy na Urządzeniu przez Użytkownika.
  • Zasady bezpieczeństwa stosowania plików cookies: Zaakceptowanie wykorzystywania plików cookies w żaden sposób nie oznacza udostępnienia danych osobowych (lub innych danych) z Urządzenia Użytkownika Administratorowi lub innemu podmiotowi. Stosowane przez ADO pliki cookies wewnętrzne nie stwarzają zagrożenia dla Urządzeń Użytkownika.Za pliki cookies zewnętrzne, stosowane przez partnerów/kontrahentów/kooperantów, ADO nie odpowiada.
  • Administrator danych oświadcza, że stosuje pliki cookies w następujących celach (o ile Administrator przewidział określone poniższe stosowanie): w celu udogodnienia i przyśpieszenia korzystania z Serwisu i usług ADO, w celu logowania do serwisu ADO, do celów marketingowych oraz dostarczania kontentu reklamowego, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Użytkownika (o ile przewidziano), w celach statystycznych związanych z odwiedzinami serwisu Użytkowników oraz ich preferencji technologicznych oraz kontentu usługowego, jaki poszukują w serwisie ADO, co ma pomóc w analizie oraz udoskonalenia Serwisu ADO, w celu proponowania Użytkownikom usług multimedialnych przez ADO oraz partnerów/kontrahentów/kooperantów, w celu wspierania usług społecznościowych dla Użytkowników w serwisach społecznościowych.
  • Administrator oświadcza, że kooperuje z serwisami zewnętrznymi, które na Urządzeniach Użytkownika mogą umieszczać pliki cookies, to jest Google Analitics, Google Map, Google+, Facebook, Tripadvisor, Krajowy Instytut Meteorologii, Instagram
  • Przedmiotem samodzielnych czynności, które mogą być podjęte w dowolnym czasie przez Użytkownika, bez angażowania podmiotów trzecich, jest zmiana ustawienia plików cookies (dostęp, usunięcie, zapisywanie). Narzędzia Urządzenia Użytkownika zapewniają możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisanych na Urządzeniu (patrz; instrukcja obsługi Urządzenia). Wyłączenie plików cookies na urządzeniach Użytkowników oraz przeglądarkach możliwe jest po zapoznaniu się z informacją na stronie www.jakwylaczyccookie.pl
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
  • Wyłączanie i ograniczanie obsługi plików cookies ,ograniczenia dostępu plików do Urządzenia oraz niemożnośc ich zapisania mogą utrudnić działanie niektórych funkcji strony oliviaspa.pl. W takim przypadku ograniczenia działania plików cookies przez Użytkownika, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie funkcji zaimplikowanych w Serwisie Administratora.
  • Administrator oświadcza, że rezerwuje sobie prawo do zmian niniejszej polityki cookies, bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie Użytkowników. Zmiany Polityki Cookies będą publikowane poprzez zastąpienie bieżącej nową polityką. Zmiany Polityki wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie oliviaspa.pl.
  • Administrator oświadcza że na stronie oliviaspa.pl używane są narzędzia społecznościowe udostępnione przez serwisy społecznościowe Facebook, Google Map, Google+, TripAdvisor, Instagram, celem dostarczenia Państwu i. Przeglądając witrynę Administratora, przeglądarka Użytkownika będzie nawiązywać połączenie z serwerami wymienionych portali. Informacja o wyświetleniu strony Administratora wraz z numerem IP jest przesyłana do serwera społecznościowego. Niektóre z nich znajdują się na terenie USA. Ochrona tak zebranych danych, ich przetwarzanie oraz cel i zakres ich gromadzenia opisane są w następujących politykach prywatności:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ

https://tripadvisor.mediaroom.com/PL-privacy-policy

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=it

Na podobnej zasadzie działa odesłanie do Krajowego Instytutu Meteorologii czy też Google Analytics. Ich politykę prywatności znajdziecie Państwo pod adresem: http://instytutmeteo.pl/pages/privacy-policy oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 1. ADO korzysta z usług takich firm jak Facebook, TripAdvisor oraz Google. Przedsiębiorstwa te mają siedziby w USA, w związki z tym są traktowane jako Państwa trzecie. Wszystkie te przedsiębiorstwa przystąpiły do programu EU-US Privacy Shield, regulującego wymianę danych osobowych pomiędzy UE a USA. Przystąpienie do programu przez wymienione przedsiębiorstwa daje gwarancje zachowania wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, wymaganych przez przepisy prawa europejskiego. ADO informuje, że macie Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do Państwa Trzeciego.
 2. ADO analizuje ruch na stronie stosując narzędzie Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Ponadto ADO stosuje piksela Facebooka, powodującego że osoba która jest w zarejestrowana na portalu Facebook poprzez logowanie na stronie ADO przekazuje informację do Facebooka, że odwiedza stronę ADO.
 3. ADO we współpracy z w/w firmami używa technologii cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Na stronie https://www.google.com/ads/preferences/ mogą Państwo zaznajomić się a także zarządzać informacjami uzyskanymi z plikó1. cookies.
 4. ADO przy pomocy włączonej obsługi plików cookies relizuje ponadto usługi:
  • mające na celu dopasowanie reklam do Państwa zachowania na stronie www ADO,
  • badania Państwa zachowania na stronie www ADO,
  • automatyzujące działanie strony www ADO w stosunku do Państwa, o ile wyrazili Państwo na to zgodę

 1. Postanowienia końcowe
  • W przypadku:
 1. a) spraw nieuregulowanych Polityką
 2. b) sprzeczności postanowień przedmiotowej Polityki z przepisami prawa

znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa europejskiego oraz polskiego, w szczególności regulujące ochronę danych osobowych

 • Jeżeli jedno lub więcej postanowień Polityki będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Polityki. Po uzyskaniu wiedzy w przedmiocie nieważności jakichkolwiek postanowień Polityki, Administrator zmieni wadliwe postanowienia i zastąpi je nowym brzmieniem.
 • Polityka podlega RODO i prawu polskiemu.
 • Administrator informuje, że rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian do przedmiotowej Polityki, w szczególności w sytuacji zmian prawa oraz zakresu i sposobu świadczenia usług.
 • Przepisy intertemporalne; Do wszelkich zdarzeń, czynności i usług stosuje tą wersję Polityki, jaka jest właściwa dla chwili zdarzenia, czynności (rezerwacja itp.) lub usługi (hotelowa, zdrowotna itp.).
 • Administrator informuje, że informacja o zmianach w Polityce nastąpi poprzez umieszczenie nowej wersji Polityki na stronie Administratora oliviaspa.pl, zaś poprzednia wersja Polityki zostanie przeniesiona do zbioru znajdującego się na w/w stronie www pod nazwą „Poprzednie wersje Polityk prywatności”.
 • Przedmiotowa Polityka prywatności wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 roku.

Administrator Danych Osobowych

                                                                                                                      ______________________________________________________________

Skomielna Czarna 488
32-437 Skomielna Czarna
email: hotel@oliviaspa.pl
Numer konta bankowego: mBank 21 1140 1081 0000 3221 6100 1094

Wyznacz trasę
2019 © HOTEL OLIVIA**** SPA